• متخصص در امر استقرار نظام مدیریت انرژی
  • ارزياب مدل سرآمدي  EFQM شرکت شبكيه شريف
  • عضو هیئت مدیره و مدیر فنی شرکت فرایند صنعت پردیس
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهکاوان ایده نوین
  • مدرس دوره های مدیریت استراتژیک در صنعت