مدیریت استراتژیک انرژی در صنایع
کد دوره: EHC 01
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
تئوری تشریح الزامات مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 با رویکرد ارائه تجارب پیاده سازی سیستم در سازمان ها
کد دوره: EHC 02
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارائه‌ی رویکرد کلیه استانداردهای سری ISO 50000 و بررسی ارتباط بین استانداردهای راهنما و استاندارد ISO 50001
کد دوره: EHC 03
مدت دوره: 3 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
طراحی کاربردی و ارائه‌ی عملی خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50006:2014
کد دوره: EHC 04
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
بررسی کاربردی نحوه ی اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 50015:2014
کد دوره: EHC 05
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارائه‌ی اهداف و نحوه‌ی اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در سازمان با رویکرد استاندارد ISO 19011 (قابل ارائه بصورت کارگاهی)
کد دوره: EHC 06
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در صنعت با رویکرد استاندارد ISO 50002 در سطوح مختلف (قابل ارائه در یک صنعت خاص)
کد دوره: EHC 07
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011
کد دوره: EHC 08
مدت دوره: 5 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارزیابی نحوه انجام ممیزی فنی انرژی در ساختمان
کد دوره: EHC 09
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان‌ها با رویکرد استاندارد ISO 50004:2014 (به همراه ارائه تجارب پیاده‌سازی در سازمان های مختلف)
کد دوره: EHC 10
مدت دوره: 3 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارائه ی متد پیشرفته در ارزیابی، مدیریت و کنترل عملکرد انرژی در فرآیندهای احتراق
کد دوره: EHC 11
مدت دوره: 3 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارزیابی و تحلیل پیشرفته ی عملکرد انرژی در سیستم های تولید و توزیع هوای فشرده
کد دوره: EHC 12
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
تحلیل روش های کاربردی نوین در بهبود عملکرد انرژی الکتریکی در صنایع و تجهیزات انرژی بر
کد دوره: EHC 13
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارائه‌ی متد ارزیابی، محاسبه و تحلیل عملکرد انرژی در کمپرسور، پمپ و فن
کد دوره: EHC 14
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارزیابی و تحلیل عملکرد وضعیت مصرف انرژی در بخش تولید و توزیع بخار در صنعت
کد دوره: EHC 15
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
تئوری استفاده از سیستم محک زنی (Bench Marking) در ارزیابی وضعیت عملکرد انرژی صنایع
کد دوره: EHC 16
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرایندی (با امکان همکاری و همراهی مدرسین خارجی)
کد دوره: EHC 17
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
طراحی و آنالیز فنی و اقتصادی کاربرد نیروگاه برق خورشیدی (با رویکرد فروش برق به شبکه توزیع و مصرف محلی)
کد دوره: EHC 18
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
ارزیابی و تحلیل کاربرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
کد دوره: EHC 19
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
تشریح پیشرفته کاربرد تکنیک ترموگرافی در ارزیابی وضعیت عملکرد انرژی و نحوه ارائه گزارش فنی به همراه تحلیل دلایل انحراف
کد دوره: EHC 20
مدت دوره: 3 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
تئوری تکنیک‌های اندازه‌گیری، صحه‌گذاری و محاسبات میزان صرفه جویی انرژی در پروژه‌های بهبود بر اساس استانداردهای سری ۱۷۷۴۰
کد دوره: EHC 21
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
شبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار HYSYS مقدماتی
کد دوره: EHC 22
مدت دوره: 3 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
شبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار HYSYS پیشرفته (به همراه ارائه ماژول تحلیل عملکرد انرژی در فرآیند)
کد دوره: EHC 23
مدت دوره: 5 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
آنالیز و تحلیل اقتصادی پروژه های صرفه جویی انرژی
کد دوره: EHC 24
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره
اصول مدلسازی انرژی
کد دوره: EHC 25
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری:
مشاهده جزئیات دوره