مجتمع پارس جنوبی

مجتمع پارس جنوبی

استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2011
آدرس کارفرما: عسلویه، مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 1 تا 5
تاریخ پیمان: اردیبهشت 1394
پتروشیمی اروند

مجتمع پتروشیمی اروند

استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001
آدرس کارفرما: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تاریخ پیمان: آبان 1393
مجتمع پتروشیمی پارس

مجتمع پتروشیمی پارس

استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001
آدرس کارفرما: عسلویه، شرکت پتروشیمی پارس
تاریخ پیمان: آبان ماه 1392
تروشیمی مهر

مجتمع پتروشیمی مهر

استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001
آدرس کارفرما: عسلویه، شرکت پتروشیمی مهر
تاریخ پیمان: بهمن ماه 1392
آریاساسول

مجتمع پتروشیمی آریاساسول

استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001
آدرس کارفرما: عسلویه، مجتمع پتروشیمی آریا ساسول
تاریخ پیمان: آذر ماه 1390
منطقه 3 عملیات انتقال گاز

منطقه ۳ عملیات انتقال گاز

استقرار مدیریت انرژی و ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS3598 در کل تاسیسات و ساختمان های منطقه 3 عملیات انتقال گاز
آدرس کارفرما: تهران، منطقه 3 انتقال گاز
تاریخ پیمان: اردیبهشت 1393
ماشین سازی عابدی

صنایع ماشین سازی عابدی

استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 و ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS3598
آدرس کارفرما: تهران، اتوبان تهران کرج
تاریخ پیمان: بهمن ماه 1390
لاستیک بارز

لاستیک بارز

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
آدرس کارفرما: کرمان، شرکت لاستیک بارز کرمان
تاریخ پیمان: دی ماه 1392
شهرداری تهران

شهرداری تهران

طراحی، نصب و اجرای آبگرمکن های خورشیدی در شهرداری منطقه 19 تهران
آدرس کارفرما: تهران، شهردرای تهران
تاریخ پیمان: شهریور 1391
شهرداری قزوین

شهرداری قزوین

مطالعه امکانسنجی روشهای کاهش مصرف انرژی در کل ساختمان های شهرداری قزوین (86000 متر مربع)
آدرس کارفرما: قزوین، سازمان طراحی شهرداری قزوین
تاریخ پیمان: مهر ماه 1390
منطقه 7 عملیات انتقال گاز

منطقه ۷ عملیات انتقال گاز

اجرای ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS3598 در کل تاسیسات و ساختمان های منطقه 7 عملیات انتقال گاز
آدرس کارفرما: همدان، منطقه 7 انتقال گاز
تاریخ پیمان: دی ماه 1390
منطقه 6 عملیات انتقال گاز

منطقه ۶ عملیات انتقال گاز

اجرای ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS3598 در کل تاسیسات و ساختمان های منطقه 6 عملیات انتقال گاز
آدرس کارفرما: بندرعباس، منطقه 6 انتقال گاز
تاریخ پیمان: اسفند ماه 1390

منطقه ۵ عملیات انتقال گاز

استقرار مدیریت انرژی و ممیزی انرژی بر اساس استاندارد AS/NZS3598 در کل تاسیسات و ساختمان های منطقه 5 عملیات انتقال گاز
آدرس کارفرما: شیراز، منطقه 5 انتقال گاز
تاریخ پیمان: شهریور 1389
شهرداری تهران

شهرداری تهران

طراحی، نصب و اجرای آبگرمکن های خورشیدی در شهرداری منطقه 15 تهران
آدرس کارفرما: تهران، شهردرای تهران
تاریخ پیمان: شهریور 1394
شهرداری تهران

شهرداری تهران

طراحی، نصب و اجرای پایه چراغ های خورشیدی در بوستان مسگرآباد شهرداری منطقه 15
آدرس کارفرما: تهران، شهردرای تهران
تاریخ پیمان: مهر 1394

پتروشیمی پردیس

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم های نظام مدیریت انرژی در ISO500001
آدرس کارفرما: عسلویه، پتروشیمی پردیس
تاریخ پیمان: اردیبهشت 1395