•  عضو هيات تحريريه مجله تخصصي پيام توليد برق
  •  عضو و دبير هيات تحريريه مجله تخصصي كيفيت و بهره وري
  •  داراي سابقه بيش از ۳۲۰۰ ساعت تدريس در بيش از ۸۰ دوره تخصصي
  • نويسنده اولين و دومين كتاب تخصصي ترموگرافي ايران
  • داراي بيش از ۶۰ مقاله در موضوعات مختلف در كنفرانس هاي و مجلات تخصصي