• متخصص در فناوری بهبود کارایی انرژی
  • بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت
  • برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی
  • اقتصاد انرژی و محیط زیست
  • مطالعات استراتژیک و راهبردی عرضه و تقاضای انرژی