• متخصص در مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت
  • مدیر تضمین کیفیت پروژه در صنعت
  • متخصص در امور پروژه های ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • متخصص در امور پروژه های زیست محیطی و ایمنی مواد غذایی
  • مدرس دوره های مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت