• متخصص در مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت
  • متخصص در شبیه سازی فرایندهای شیمیایی و نرم افزارهای حوره مهندسی انرژی
  • مترجم استانداردهای حوزه ممیزی و مدیریت انرژی
  • مدرس دانشگاه
  • مشاور صنایع در حوزه نگهداری و استقرار سیستم مدیریت انرژی