نام دوره
ارائه‌ی رویکرد کلیه استانداردهای سری ISO 50000 و بررسی ارتباط بین استانداردهای راهنما و استاندارد ISO 50001
کد دوره
EHC 03
گروه دوره
مدرس
مدت دوره
3 روز
زمان برگزاری
تماس با آکادمی

ارائه‌ی رویکرد کلیه استانداردهای سری ISO 50000 و بررسی ارتباط بین استانداردهای راهنما و استاندارد ISO 50001

مخاطبین دوره مخاطبین دوره

  • تشریح ساختار خانواده‌ی استانداردهای سری ISO 50000
  • ارائه نحوه‌ی ارتباط و کاربرد استانداردهای راهنما در استقرار سیستم مدیریت انرژی
  • ارزیابی کلی مفاهیم استانداردهای ISO 50002، ISO 50003، ISO 50004،ISO 50006 و ISO 50015.
  • ارائه‌ی تجربیات کاربردی در ارتباط کلی و نحوه اجرای استانداردها در سازمان

cert-icon ارائه گواهینامه بین المللی از France Cert

ثبت نام دوره دانلود تقویم آموزشی