به گزارش خبرنگار، اضافات مستمری همکاران بازنشسته نیز همچون دیگر بازنشستگان دولت در همین ماه پرداخت می شود.
شایستگی های سالیانه در ماه جاری اقدام نمی شود.

اطلاعیه صندوق های بازنشستگی نفت

مستمری و مقرری کلیه بازنشستگان صنعت نفت از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد و علاوه بر این افزایش، مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ (یک میلیون و هشتصدهزار) ریال به مستمری ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری ۲۵۰۰۰۰۰۰ (بیست و پنچ میلیون) ریال تعیین می شود و برای کمک هزینه حق عائله بندی و کمک هزینه اولاد نیز مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.

به گزارش خبرنگار، در جلسه هیات امنا صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موضوع افزایش مستمری کارمندان بازنشسته طرح و تصویب شد.

در مورد تعدیل مستمری / مقرری کارمندان بازنشسته از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی مطرح و مقرر شد از تاریخ ۱٫۱٫ ۹۶ اقدامات زیر انجام پذیرد.

۱ – اضافات عمومی: مستمری / مقرری پایان اسفند ۱۳۹۵ همه کارمندان بازنشسته، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی از تاریخ ۱ .۱٫ ۱۳۹۶ به میزان ۱۵ درصد ( پانزده درصد) افزایش یابد.

۲ – تطبیق مستمری: علاوه بر افزایش درصد عمومی فوق و به منظور تطبیق مستمری ها مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ ( یک میلیون و هشتصد هزار ) ریال به مستمری حاصل از بند یک اضافه می شود.

۳ – حداقل مستمری / مقرری: سال جاری کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل کارفرما، عادی، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی ۲۵۰۰۰۰۰۰ ( بیست و پنج میلیون ریال ) تعیین می شود.

حداقل فوق شامل کارمندان بازنشسته / متوفی مذکور سال های قبل و مستمری مجموع بازماندگان / تک بازمانده کارمندان شهید و متوفی نیز می شود.

تبصره : حداقل مستمری کلیه کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل شخصی با افزایش پانزده درصد به حداقل مستمری سال قبل تعیین می شود.

۴ – کمک هزینه عائله بندی و حق اولاد: برای کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.

سایر ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مستمری / مقرری و نحوه تسهیم بارمالی ( سهم کارفرما و صندوق های بازنشستگی ) کماکان به قوت خود باقی و جاری است.

گفتنی است: موارد ذکر شده در مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت می شود.