کتاب «مبانی پرورش مدیران سازمان» به تازگی و به قلم محمد نعمتی گودرزی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی و شهلا غریب‌دوست کارشناس ارشد مدیریت اجرایی تالیف شده است.

به گزارش خبرنگار، کتاب «مبانی پرورش مدیران سازمان» براساس تجارب طولانی نویسندگان در زمینه تحقیق و تدریس مباحث مدیریتی در سازمان های مختلف، به‎ویژه صنعت نفت کشور و با استفاده از تازه ترین و معتبرترین منابع موجود، تدوین و ارائه شده است.

هدف و ضرورت تدوین کتاب

در این کتاب نویسنده بر آن است تا از طریق تعیین نیازهای آموزشی براساس مدل آموزش شایستگی محور (CBT) در آموزش مدیران، به شناسایی توانمندی‎های (مهارت ها و دانش و نگرش ها) کلیدی و عمومی مورد نیاز برای پرورش و ارتقای سطح عملکرد مدیران در سازمان‌های کشور (با تاکید بر نیازهای مدیریتی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی) پرداخته و در هر یک از حوزه های شناسایی شده، ضروری ترین مطالب و موضوعات مورد نیاز مدیران، که برگرفته از تجارب مولف و همچنین تازه‌ترین منابع علمی مربوطه بوده است را تدوین و ارائه کند.

هدف از تدوین این کتاب، پرورش و توسعه قابلیت ها ودیدگاه‌های حرفه ای مدیران درشرایط پرتلاطم و پر رقابت سازمان‌های امروزی درسطح ملی وبین المللی وپرورش مدیران بنگاه‎های کشور( با تاکید بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی) براساس شایستگی‎های عمومی مورد نیاز جهت هدایت شایسته سازمان‌های کشور بوده است.

ویژگی‎های کتاب

از مشخصات برجسته این کتاب می توان موارد زیر را ارائه کرد:

تجربه طولانی مولف درتدریس دوره های مختلف مدیریتی درمراکز آموزشی صنایع مختلف کشور و شناخت مسائل مدیریت سازمان های مختلف و بخصوص در حوزه صنعت نفت، منجر به ایجاد ساختاری قوی وکاربردی درتمامی بخش های کتاب گردیده است.
مباحث اصلی مربوط به وظایف عمومی و قابلیت های محوری مدیریتی به عنوانچارچوب کلی در تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفته است.
جدید ترین مطالب برگرفته از منابع معتبر داخلی و خارجی در تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفته است.
تدوین فشرده و مختصر مطالب کلیدی در قالب مباحث و فصول ده گانه و قلم ساده و شیوایی تدوین، عملا این کتاب را به عنوان منبعی کامل و مفید برای استفاده در دوره های ضمن خدمت آموزش مدیریت و یا مطالعات خود آموزی مدیران مطرح می نماید.
با توجه به این که یکی از مهم ترین عوامل ارتقای توانمندی و پرورش مدیران در سازمان،‌ فراهم نمودن منابع معتبر و مرتبط و مناسب برای استفاده در دوره‌های آموزشی مدیریتی و فعالیت‌های خودآموزی مدیران است، تنوع کتب و منابع مختلف موجود از یک طرف و گستردگی نیازهای آموزشی مرتبط با قابلیت های مدیریتی از طرف دیگر منجر به بروز مشکل در انتخاب منابع معتبر و مناسب در این زمینه گردیده است. لذا این کتاب به عنوان منبع مناسبی می تواند بر ارتقای توانمندی های مدیران در حوزه های یادشده و همچنین دیگر توانمندی‌های روزآمد شده مدیریتی در شرکت‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی تاثیرگذار باشد.
مطالب کتاب

در این کتاب نویسنده در طی ۶۸۸ صفحه و در قالب ۱۰ فصل مختلف، مطالب مورد نظر را ارائه کرده است، ضرورت طرح هر یک از سرفصل‌ها و رئوس مطالب اصلی فصول عبارتند از:

فصل اول: در این فصل مباحث پایه ای و کلیدی در حوزه تئوری های سازمان و مدیریت به‌صورت اجمالی مورد بررسی شده است.

فصل دوم: در این فصل با توجه به اهمیت تشکیل سازمان و انجام وظایف در قالب کارهای جمعی، مباحث اصلی تشکیل تیم، شامل ضرورت و اهمیت و مزایای کار تیمی و‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تفاوت گروه کاری و تیم کاری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ و اصول و فرایند ایجاد تیمهای کاری و سایر موضوعات مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فصل سوم: با توجه به جایگاه کلیدی تصمیم گیری در ادبیات مدیریت نوین، و تاثیر آن بر تمامی وظائف مدیریتی، در این فصل مباحث مرتبط با این موضوع مانند: فرایند و مراحل، سبک‌ها و مدل های نوین و روش‌های مدیریتی مرتبط با تصمیم گیری سازمانی بررسی شده است.

فصل چهارم: در این فصل مباحث اصلی مرتبط با برنامه ریزی به عنوان مهم ترین وظیفه مدیریتی شامل موضوع‎هایی مانند: ضرورت و اهمیت و جایگاه برنامه ریزی و همچنین فرایند و مراحل و روش های اجرایی جدید مربوط به برنامه ریزی اثربخش مورد توجه قرارگرفته است.

فصل پنجم: با توجه به جایگاه مهم سازماندهی به عنوان یکی از اساسی ترین وظایف مدیران در سازمان، و نقش این موضوع در تحقق اهداف کلی و ماموریت اصلی سازمان، از طریق تعیین ‌ها و فعالیت های مشخص تر واحدهای سازمانی، در این فصل مهم ترین موضوعات مربوط به سازماندهی و ایجاد هماهنگی میان منابع سازمانی، مانند: سازماندهی و ساختار سازمانی، الگوها و فرایندها و روش های اجرایی مرتبط با این مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل ششم: با توجه به نقش و اهمیت بی بدیل منابع انسانی به عنوان مهم ترین منبع سازمانی و اصلی ترین سرمایه در فرآیند تولید و ارائه خدمات سازمان ها، در این فصل مهم ترین مباحث مرتبط با این موضوع مانند: نقش و جایگاه منابع انسانی، الگوهای سنتی و مدرن مدیریت سرمایه های انسانی، فرایند و مراحل اجرایی مربوطه و همچنین برنامه های توسعه ای نوین و استانداردهای جدید در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصل هفتم: در این فصل مباحث اصلی مرتبط با مبحث بودجه ریزی، به عنوان ابزاری به منظور تخصیص منابع محدود بین اهداف رقابتی و تحقق این هدف در سازمان ها و دولت بررسی شده است. مباحثی مانند: ضرورت و اهمیت، کاربردها، اصول و فرایند و مراحل و روش های اجرایی بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است.

فصل هشتم: با عنایت به جایگاه نظارت و کنترل به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت و تاثیر آن در تحقق اهداف و اثربخشی دیگر وظایف مدیریتی، در این فصل مباحث اصلی مرتبط با این موضوع مانند: اهمیت نظارت و کنترل، روش‌ها و نظام کنترل مدیریت، خودکنترلی در مدیریت، نظام مدیریت عملکرد در سازمان، سیستم‌ها و استانداردهای نوین ارزیابی و کنترل در سازمان بررسی شده است.

فصل نهم: در نگرشی فرایندی به مدیریت مشخص می شود که پس از برنامه ریزی و سازماندهی، گام بعدی، هدایت و رهبری و برانگیختن منابع انسانی در جهت هدف های سازمان است. در این فصل مهم ترین مباحث مرتبط با این موضوع مانند: نظریات و سبک‌ها و مدل‌های هدایت و رهبری، عوامل اصلی موفقیت رهبر، نقش های جدید رهبری، رهبری در عصر نوین جهانی، الگوی تفکری رهبران عصر نوین، توانایی های مشترک رهبران نوین جهانی، رهبری ۳۶۰ درجه ای، اصول رهبری حرفه ای، رهبری استراتژیک و سایر مباحث تکمیلی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دهم: در عصر کنونی با پیشرفت سریع علم و فناوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی، لزوم ایجاد و مدیریت تغییرات سازمانی، نیاز به دانش و مهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این وجود در این فصل سعی شده است تا ضمن آشنای کامل با مفاهیم و روش‌های مربوطه، با تلفیق تازه ترین عقاید و دیدگاه‌ها در زمینه مدیریت تغییرات سازمانی، الگوهای مختلف مدیریتی در این حوزه برای بهبود و توسعه سازمانی ارائه شود.