قطع گاز ساختمان‎های ستادی وزارت نفت در شهر تهران با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه سوخت انجام شده است و انتشار شایعات در باره کمبود گاز صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار، قطع گاز ساختمان‎های ستادی وزارت نفت در شهر تهران یک حرکت ترویجی و الگوی رفتاری برای جلب مشارکت بیشتر در راستای صرفه جویی مصرف گاز و انرژی به عنوان یک راهبرد کلی در نظرگرفته شده است و هم اکنون هیچ مشکلی در تامین گاز مورد نیاز کشور وجود ندارد.
یک مدیر ستادی وزارت نفت گفت: مردم عزیز ایران توجه داشته باشند که خدمتگزاران صنعت نفت با هدف ترویج الگوی مصرف بهینه سوخت و فرهنگ سازی در این زمینه پیشقدم شده اند، بنابراین انتشار شایعاتی در باره کمبود گاز و مصرف سوخت مایع از اساس کذب و مغرضانه است.