صدور پروانه تولیدجدید با افزایش ظرفیت خطوط تولید موجودلامپ های التهابی رشته ای بالای۴۰ وات ازسوی هیئت وزیران باطل اعلام شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران:

براساس تصویب نامه جلسه هیئت وزیران درمورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید و هم چنین ثبت سفارش وورود لامپ های التهابی رشته ای بالای ۴۰ وات درکشور ممنوع اعلام گردید و گمرگ ایران موظف شد ازترخیص لامپ های مذکور به درون کشور جلوگیری به عمل آورد ضمنا فقط واردات لامپ های پربازده صرفا بابر چسب انرژی حداقل B مجاز شد و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز اززمان تصویب نامه هیئت وزیران به مدت ۸ ماه فرصت دارد تا نسبت به لغو پروانه تولید کنندگان لامپ های رشته ای بالای ۴۰ وات اقدام کند.

به نقل از خبرگذاری سابا