مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تصویب آیین نامه اجرایی مواد ٤ و ٧ قانون اصلاح الگوی مصرف خبر داد.
نصرت الله سیفی در گفتگو با خبرنگار شانا با اعلام این خبر اظهار کرد: مواد ٤ و ٧ قانون اصلاح الگوی مصرف در خصوص ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوریهای جدید در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی هستند.
وی با اشاره به این که مواد ٤ و ٧ قانون اصلاح الگوی مصرف تکالیفی برعهده وزارتخانه های نفت و نیرو می گذارد، افزود: این دو ماده شامل دو بخش فرآیند اجرایی و ساختار می شود.
سیفی ادامه داد: طرحهای پژوهش و فناوری و طرحهای تجاری سازی براساس اولویتهایی که وزارتخانه های نفت و نیرو اعلام می کنند، دریافت می شوند و تا مرحله ساخت و اخذ تأییدیه و ورود به بحث تجاری سازی مورد حمایت قرار می گیرند.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پیشتر از این گفته بود: خوشبختانه از دو سال گذشته با تغییر دولت و تغییر سیاستها همه مفاد قانونی اصلاح مصرف انرژی در حال اجرایی شدن هستند.
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٨ به منظور کاهش ٥٠ درصدی شدت مصرف انرژی کشور تا سال ١٤٠٠ ابلاغ شد.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از طولانی ترین و کاملترین قانونهاست و ٧٥ ماده دارد که هر کدام از مواد سرفصل یک تجارت است.
به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت