سخنگوی دولت گفت: دو نرخی شدن بنزین در عمل فسادآور است و جایگاهها نمی توانند به خوبی آن را اجرایی کنند، دولت مخالف بود و این موضوع را در اصلاحیه لحاظ کرد.

 

به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت با اشاره به ارسال اصلاحیه بودجه به مجلس، گفت: پیام اصلی این لایحه در واقع اصلاح نظام بانکی بود، اصلاح دو تبصره ١٩ و ٢٠ که در لایحه بودجه حذف شده بود در این لایحه مدنظر قرار گرفت.

وی افزود: در کنار این دو تبصره مشکلی در تبصره ١٤ وجود داشت که اگر دولت آن سه دهک درآمدی بالا را حذف نمی کرد، مجرم محسوب شده و در حکم تصرف در اموال عمومی است که این موضوع اجرایی نیست و تنها همکاران ما باید مجرم شوند از این رو تقاضای دولت حذف این بند بود.

وی با اشاره به بند دیگری که در لایحه اصلاحیه بودجه لحاظ شده، تصریح کرد: برای دو نرخی شدن بنزین هم به دلیل این که در عمل فسادآور است و جایگاهها نمی توانند بخوبی به آن عمل کنند دولت مخالف بود و این موضوع را در اصلاحیه لحاظ کرد.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی دولت از ارسال ٥٧ لایحه به مجلس در هفته گذشته خبر داد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه نیز جز این لوایح ارسالی است.

به نقل از خبرگذاری شانا