مدیریت استعدادها یکی از تازه ترین مباحث مدیریت منابع انسانی است که در سالهای اخیر توانسته توجه بسیاری از فعالان این حوزه را در جهان به خود جلب کند. اندیشمندان مدیریت به این نتیجه دست یافتند که تنها منبع ایجاد مزیت رقابتی پایدار، منابع انسانی سازمان است و پیاده سازی موفق مدیریت استعداها می تواند آثار فراوانی در ایفای نقش راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی داشته باشد.ضرورت توجه به این مهم از آنجا ناشی می شود که مشکل کمبود استعدادها یکی از مواردی است که محدود به کشور یا صنعت خاصی نیست و صنعت نفت یکی از صنایعی که با این مشکل مواجه است. به گونه ای که بر اساس پژوهشهای انجام شده کاهش نیروی نیروهای تخصصی و همچنین بازنشستگی نیروهای کارآمد صنعت نفت به عنوان یکی از زمینه های بحران شناخته شده است.ضرورت توجه به استعدادهای سازمانی در صنعت نفت ایران علاوه بر دو مورد فوق به خروج نیروهای مستعد از صنعت نیز مرتبط است. از این رو طراحی نظام مدیریت استعدادهای صنعت نفت با تمرکز بر سه حوزه مرتبط با نیروهای مستعد سازمان اعم از جذب، توسعه و نگهداشت نظامی یکپارچه عنوان یکی از مهمترین مجموعه های اقتصادی و فنی در کشور، ضروری به نظر می رسد.مقاله «مدیریت استعدادها در صنعت نفت ایران: عوامل اثرگذار و راهبرد کلان» در راستای تحقق اهداف فوق تلاش کرده است تا ضمن مصاحبه خبرگان صنعت نفت، عوامل محیطی و سازمانی اثرگذار بر اجرای نظام مدیریت استعدادها در صنعت را بررسی کند و جهت گیری کلان مورد نیاز برای پیاده سازی آن را تعیین کند.محققان این عوامل اثرگذار را در سه سطح محیط عمومی صنعت نفت، چالشهای موجود منابع انسانی صنعت نفت و تعریف استعداد در صنعت دسته بندی کردند و رویکرد توسعه ای رقابتی را برای اجرای نظام مدیریت استعدادها در صنعت نفت کشور پشنهاد دادند.

به نقل از خبرگذاری شانا