میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ٧٣ میلیون لیتر به پایین‌تر از حد پیش‌بینی‌ها در برنامه دولت رسید.
به گزارش خبرنگار، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از «یکم تا ٢١ آبانماه» به ٧٢ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر رسید، در حالی که پیش‌بینی میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ٧٤ تا ٧٥ میلیون لیتر بوده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین در هفته نخست آبان‎ماه به ٧٣,٣ میلیون لیتر، هفته دوم به ٧٢.٤ میلیون لیتر و هفته سوم آبان‎ماه به ٧٣ میلیون لیتر رسید.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در هفته نخست دوره مورد بررسی مربوط به «پنج شنبه، ششم آبان ماه» با ٨٠ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر و کمترین میزان مصرف مربوط به «جمعه، هفتم آبان‎ماه» با ٦٤ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر بوده است.

مصرف بنزین در هفته دوم آبان‎ماه با مجموع ٥٠٦ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر نسبت به هفته نخست با ٥١٣ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر ٦ میلیون لیتر کاهش داشته است.

کمترین و بیشترین میزان مصرف بنزین در هفته دوم آبان‎ماه به روزهای «جمعه، ١٤ آبان‎ماه» و «پنج شنبه، ١٣ آبان‎ماه» با ٦٥ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر و ٧٩ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر اختصاص داشته است.

میانگین مصرف بنزین کشور در هفته سوم آبان‌ماه به ٧٣ میلیون لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف مربوط به روز «شنبه، ٢٠ آبان‌ماه» با ٨٠ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به «جمعه، ٢١ آبان‌ماه» با ٦٤ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بوده است.