میانگین مصرف بنزین کشور در ٣٠ روز آبان‌ماه امسال به ٧٢ میلیون و ٤٨٢ هزار لیتر رسید.
به گزارش خبرنگار، میانگین مصرف بنزین کشور در هشت ماه امسال «فروردین تا آبان‌ماه» با ٤,١ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال با ٧٢ میلیون لیتر به ٧٥ میلیون لیتر رسیده است.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در این بازه زمانی با ٨٠ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر مربوط به روزهای «٦، ٢٠ و ٢٩ آبان‌ماه» و کمترین مقدار مصرف مربوط به ٢٨ آبان‌ماه با ٦٣,٧ درصد بوده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین در هفته نخست آبان‎ماه به ٧٣.٣ میلیون لیتر، هفته دوم به ٧٢.٤ میلیون لیتر و هفته سوم آبان‎ماه به ٧٣ میلیون لیتر رسید.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در هفته نخست دوره مورد بررسی مربوط به «پنج شنبه، ششم آبان‌ماه» با ٨٠ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر و کمترین میزان مصرف مربوط به «جمعه، هفتم آبان‎ماه» با ٦٤ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر بوده است.

مصرف بنزین در هفته دوم آبان‎ماه با مجموع ٥٠٦ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر نسبت به هفته نخست با ٥١٣ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر ٦ میلیون لیتر کاهش داشته است.

کمترین و بیشترین میزان مصرف بنزین در هفته دوم آبان‎ماه به روزهای «جمعه، ١٤ آبان‎ماه» و «پنج شنبه، ١٣ آبان‎ماه» با ٦٥ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر و ٧٩ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر اختصاص داشته است.

میانگین مصرف بنزین کشور در هفته سوم آبان‌ماه به ٧٣ میلیون لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف مربوط به روز «شنبه، ٢٠ آبان‌ماه» با ٨٠ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به «جمعه، ٢١ آبان‌ماه» با ٦٤ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بوده است.