ممیزی فنی انرژی در شرکت پتروشیمی کردستان، بمدت ۴ روز مورخ ۱۶ الی ۱۹ خردادماه توسط کارشناسان خانه انرژی در حال انجام میباشد.