ممیزی فنی انرژی در شرکت پتروشیمی زاگرس، بمدت ۴ روز مورخ ۳۱ فروردین ماه الی ۴ اردیبهشت ماه توسط کارشناسان خانه انرژی در حال انجام میباشد.