ممیزی فنی انرژی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، بمدت ۳ روز مورخ ۱۸ الی ۲۰ بهمن ماه توسط کارشناسان خانه انرژی در حال انجام میباشد.