مصرف بنزین کشور در بازه زمانی دوم تا هشتم مردادماه به ٥٥٧ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر رسید.

به گزارش خبرنگار شانا، بیشترین مقدار مصرف بنزین به پنجشنبه ( هفتم مردادماه) با ٩٣ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف در دوره مورد بررسی به یکشنبه (سوم مردادماه) با ٧٨ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر اختصاص داشت.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته مورد بررسی ٨٢ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بوده است، در حالی که در هفته منتهی به ٢٦ تیرماه تا یکم مردادماه ٧٩ میلیون لیتر را ثبت کرده بود.
بیشترین مقدار مصرف بنزین در هفته منتهی به ٢٦ تیرماه و یکم مردادماه به پنجشنبه (٣١ تیرماه) با ٩٣ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف در دوره مورد بررسی به جمعه (یکم مردادماه) با ٧٠ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر اختصاص داشت.

شایان یادآوری است که با آغاز فصل دوم سفرهای تابستانی میانگین مصرف بنزین از ابتدای مردادماه نسبت به هفته پایانی تیرماه بیش از سه میلیون لیتر افزایش داشته است.

به نقل از خبرگذاری شانا