بهترین بستربرای اصلاح و فرهنگ سازی الگوی مصرف انرژی محیط خانه و خانواده است.

افزایش فزاینده دمای هوا درابتدایی ترین ماههای فصل تابستان و استفاده بیش ازحد وسایل سرمایشی باعث شده که رکورد مصرف برق ازمرز ۵۱ هزارمگاوات عبورکند تا ضمن شکستن رکورد سال قبل به بالاترین حد مصرف تاریخ خود برسد. بطوریکه اوج مصرف برق درسال گذشته ۵۰ هزار و۱۷۷ مگاوات بود و پیش بینی می شود امسال به بیش از۵۲ هزارمگاوات برسدبا این حال کارشناسان سابا خواستارمشارکت بیشترمردم با وزارت نیرو شده و از والدین ازجمله مادران که درآموزش فرزندان و سایرافرادخانواده نقش اساسی دارندخواستند تا با رعایت میزان مصرف برق درخانه به عنوان یک سرمشق و مشوق قوی دریادگیری اخلاق صرفه جویی درفرزندان خودسهیم باشند.

براساس این گزارش:اهمیت خانواده به حدی است که فرزندان با همانندسازی خود با والدین و سرمشق گیری ازآنها، اکثررفتارهای آنان را درخود نهادینه کرده و ازاین طریق رضایت خاطرآنان رانیزفراهم می سازنند والدینی که خود دراستفاده ازخدماتی چون برق،آب،گاز،تلفن و سایرمواردی که هزینه هایی را دربردارد با روشی عاقلانه و به دورازاسراف امکان استفاده دیگران رانیز فراهم می آورند.و رفتارشان سرمشق و الگویی برای فرزندانشان خواهد بود. بدین ترتیب اخلاق فراگیر صرفه جویی و استفاده بهینه ازامکانات زندگی درجامعه گسترش خواهد یافت.

بنابراین گزارش: صرفه جویی کوچک و جزئی درخانواده ها می تواند به صرفه جویی کلان و ملی تبدیل شود بطوری که اگریک لامپ رشته ای بایک لامپ کم مصرف که بطور متوسط ۵ ساعت درشبانه روز روشن است، تعویض شود طی یکسال درحدود ۱۴۰کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی به دنبال دارد و حدود ۶۰ هزارریال ازهزینه های مصرفی برق کاسته می شودکه بااحتساب طول عمرلامپ کم مصرف (۴سال یا ۸ هزار ساعت) درمجموع بیش از۲۴۰ هزارریال نفع اقتصادی دربرخواهد داشت.

به نقل از خبرگذاری سابا