جدی گرفتن مساله مدیریت مصرف برق درکشور تنها راه نجات از بحرانهای خاموشی درفصل تابستان است.

به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران:

مدیریت مصرف برق به معنای تغییر نگرش آگاهانه مصرف کنندگان درمورد تجهیزات پرمصرف ونحوه بهره برداری و زمان استفاده ازآنهااست هرساله باشروع استفاده ازتجهیزات سرمایشی درشروع فصل گرم ،برای پوشش نیازحداکثری مصرف برق لزوم برنامه ریزی و مدیریت مصرف برق درفصل تابستان بیش ازپیش آشکارمی شود.

براساس این گزارش:اوج مصرف برق درسال گذشته ۵۰ هزارو۱۷۷مگاوات بوده است و براساس مطالعات به طورمتوسط سالیانه حدود۲۱۰۰مگاوات افزایش می یابد. این درحالی است که با مدیریت انرژی، می توان سرمایه گذاری جدیدبرای تامین برق رابه حداقل رساندو مانع احداث نیروگاه اضافی که فرآیندی هزینه براست شد.

بنابراین گزارش:آگاهسازی و آموزش همگانی،تدوین قوانین،تشویق، ترغیب مدیران انرژی کشورو ایجادانگیزه درآنها و اصلاح فن آوری ها می تواند کمک موثری به بهینه سازی مصرف انرژی درکشورکند.

این گزارش می افزاید:همکاری با واحدهای صنعتی درطرح های تشویقی مدیریت مصرف و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده برای گذر ازتابستان بدون خاموشی مصداق بارز اقدام وعمل درراستای اقتصادمقاومتی است.

به نقل از خبرگذاری سابا