به توصیه کارشناسان سابا با توجه به گرمای فزاینده و حضور بیشترمردم درمساجد و تکایا ،روحانیت معزز با توصیه های لازم مردم رابه صرفه جویی هرچه بیشتر فراخوانند تا زمینه توسعه فرهنگ صرفه جویی فراهم گردد.به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران:مدیریت مصرف انرژی و همراهی آحادمختلف مردم دراستفاده صحیح و بهینه ازبرق به یقین تامین برقی پایدارو بهره مندی ازاین نعمت ارزشمند رابرای همگان به ارمغان خواهد آورد ازاین رو کارشناسان سابا توصیه می نمایند که دربرپایی مراسم های مذهبی باتوجه به نزدیکی فصل تابستان،همشهریان عزیز ضمن عدم استفاده از وسایل سرمایشی و لامپ های پرمصرف ترجیحا ازلوازم و لامپ های کم مصرف و یاLEDاستفاده نمایند.

بنابراین گزارش:ازآنجا که دردین مبین اسلام اسراف وزیاده روی را حرام و ناروا دانسته شده است پرداختن به اصلاح الگوی مصرف ازدیدگاه موازین دینی و مذهبی بسیار ضروری به نظرمی رسد و درمجموع می توان گفت که تبیین دینی رفتارهای مسرفانه درتمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به عنوان حق الناس درجامعه ازیک طرف و تبلیغ و افزایش آگاهی جامعه درخصوص پسندیده بودن پرهیز ازاینگونه رفتارها وتبیین پاداش های دنیوی و اخروی صرفه جویی و اعتدال درمصرف می تواندتاثیر بسیار زیادی برتغییر ارزشها،باورها و الگوهای فرهنگی مصرف درجامعه و متعاقب آن افزایش تمایل افراد به رعایت اعتدال درمصرف درکلیه ابعاد ازجمله مصرف انرژی بویژه برق داشته باشد.

این گزارش می افزاید:به نظرکارشناسان سابا اگر به لحاظ فقهی جایگاه اسراف و تبذیر و رعایت اعتدال درمصرف درمجموعه احکام دینی ازسوی مراجع تقلید و روحانیون معززمشخص و برای همگان تبیین گردد و مساجد و روحانیون به فرهنگ سازی آن درجامعه اقدام کنند باعنایت به مذهبی بودن قریب اتفاق مردم و دقت آنان دررعایت مکارم اخلاقی، شعائر دینی و دوری ازگناه می توان بیشترین استفاده و منفعت را دراصلاح الگوی مصرف و ازجمله مصرف برق نمود.

به نقل از خبرگذاری سابا