عضو کمیسیون انرژی:

رفع چالش شدت انرژی درگرو فرهنگسازی و بهبود صنایع انرژی بر است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دامنه پیامدهای شدت انرژی فقط به حوزه اقتصاد معطوف نمی‌شود، بنابراین فرهنگسازی برای صرفه‌جویی درزمینهٔ استفاده از انرژی و بهبود تجهیزات انرژی بر، مهمترین راهکارها برای رفع این چالش ارزيابی می‌شود.
نادر فریدونی در گفتگو با خبرنگار شانا، بابیان این‌که شدت انرژی در مصرف همه حاملهای انرژی در ایران به نسبت دیگر کشورها بالاست، افزود: این در حالی است که تولید در کشورمان به میزان تولید در کشورهای پیشرفته نیست.
عضو کمیسیون انرژی بابیان این‌که پیامدهای شدت انرژی تنها به حوزه اقتصادی و انرژی معطوف نمی‌شود، افزود: افزایش چالشهای زیست‌محیطی و افزایش هزینه‌های تولید، بخشی از آثار شدت انرژی است که لزوم رفع آن را افزایش داده است.
این نماینده مجلس نهم گفت: قوانین زیادی در این باره تصویب‌شده است بنابراین به نظرم می‌رسد که این مقوله در حوزه اجرا باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد چون انرژی و منابع آن محدود هستند.
عضو کمیسیون انرژی گفت: فرهنگسازی در خصوص صرفه‌جویی در استفاده از حاملهای انرژی و بهبود تجهیزات و کالاهای مورداستفاده در بخشهای خانگی و صنعتی مهمترین راهکارهای مؤثر برای برطرف کردن این معضل ارزیابی می‌شود.

به نقل از خبرگذاری شانا