مرکز پژوهشهای مجلس مسائل اساسی بخش انرژی و نقش مجلس را در رفع این مسائل بررسی کرد.

به گزارش شانا، دفترمطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که در برنامه ریزی کلان هر کشور شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای بخشهای مختلف نقش کلیدی و تعیین کننده دارد افزود: نبود تمرکز و طرح جامع انرژی در کشور موجب شده به رغم وجود قوانین کارآ و مؤثر در حوزه انرژی و بویژه نفت و گاز، از نقاط قوت و فرصتهای این بخش به درستی استفاده نشود و گاهی فرصتهای آن به تهدیدات جدی بدل شوند.

مرکز پژوهشها نخستین و بزرگترین آسیب بخش انرژی را نبود راهبرد و برنامه کلان دانست و افزود: متاسفانه باوجود تاکید قانونگذاران محترم در ماده (١٢٥) قانون برنامه پنجم توسعه و گذشت ٥ سال از شروع این برنامه، هنوز سند راهبردی انرژی کشور و طرح جامع انرژی تدوین نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ضرورت تدوین و اجرای سند راهبردی انرژی کشور را برای رسیدن به چند هدف اساسی باید مورد توجه قرار داد؛ در درجه نخست تبیین چشم انداز انرژی کشور است که بتوان با رجوع به آن، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در زمینه تطابق عرضه و تقاضای انرژی به صورت علمی و کاربردی تدوین کرد.

طرح جامع انرژی، مجموعه نظام یافته ای از بررسیها، پژوهشها و مطالعات است که هدف آن شناخت امکانات تولید و عرضه انرژی، نیازها ، تنگناها و سرانجام جستجوی روشهایی است برای ارائه راه حلهای مناسب جهت دستیابی به شرائط بهینه تامین تقاضای انرژی در مناطق مختلف و بررسی آثار دو سویه شرائط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب رشد و توسعه بلندمدت کشور.

به نقل از خبرگذاری شانا