عقد قرارداد “بهره گیری از خدمات مشاوره ای مطالعه امکانسنجی طرح بهره گیری از انرژی خورشیدی” در شرکت پالایش نفت آبادان- مهر ۹۹