عقد قرارداد “به روز رسانی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2018 در واحدهای آمونیاک و اوره ۲،۱ و ۳ مجتمع پتروشیمی پردیس”- آذرماه ۹۸