عقد قرارداد ” بروزرسانی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018 و اجرای ممیزی فنی” در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب- شهریورماه ۱۴۰۰