عقد قرارداد ” انجام ممیزی انرژی ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی” در شرکت پتروشیمی زاگرس- دی ماه ۱۴۰۰