عقد قرارداد با سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین- آذرماه ۹۸