عقد قرارداد ” استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018 ” در شرکت نفت ستاره خلیج فارس- مهرماه ۱۴۰۰