آغاز به کار فاز چهارم پروژه “پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO50001 ” در شرکت پتروشیمی لرستان- اردیبهشت ماه ۱۴۰۰