پروژه های تدوین استاندارد معیار مصرف انرژی در صنایع تولید گچ، اوراق چوبی فشرده و خمیر کاغذ در دیماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ و در بهار سال ۱۴۰۳ وارد فاز دوم گردید.