اهمیت انرژی در دهه های اخیر سبب شده است که به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه لحاظ شود و نقش مهمی در مسائل اقتصادی کشور داشته باشد.

گروه نفت شانا : بنابراین مصرف انرژی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب می شود که استفاده نامناسب به پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و غیر اقتصادی می انجامد.
بررسی مصرف انرژی در میان بخشهای اقتصادی نشان می دهد که در بین بخشهای اقتصادی، مصرف انرژی بخش صنعت در کشور طی بازۀ زمانی ٢٠ ساله بیش از ٢ برابر شده است.

مطالعات انجام شده حاکی از آنست که طی سالهای ١٣٦٨ تا ١٣٨٥ دو کاهش ناگهانی مصرف صنعت به دلیل تورم بالا و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز ایجاد شد اما پس از آن روند افزایشی مصرف انرژی همچنان ادامه یافت.
در این میان تحول ساختاری مصرف در بخش صنعت برای اقصاد ایران بسیار مهم و اساسی است. در ابتدای این دوره ببشترین مصرف انرژی صنعت به فرآورده های نفتی با سهم ٦١ درصد اختصاص داشته است ولی روند سهم مصرف آن درر صنعت نزولی بوده که این روند در سال ١٣٧٣ با توجه به سیاستهای دولت به گاز طبیعی تعلق گرفت.

بپس از این سال روند سهم مصرف فرآورده های نفتی همچنان نزولی و گاز طبیعی افزایشی بوده است که در سال ١٣٧٩ دوباره سهم مصرف فرآوره های نفتی افزایش و گاز طبیعی کم شده است.
روند یاد شده بار دیگر در سال ١٣٨٢ متوقف و رویه قبل یعنی افزایش سهم مصرف گاز طبیعی و کاهش سهم مصرف فرآورده های نفتی دنبال شد که مبین یک تغییر ساختاری در الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت ایران طی ٢٠ سال اخیر است.

بررسی روند مصرف صنایع نشان می دهد که بسیاری از صنایع روند یکنواخت دارند، اما صنایعی چون صنعت شیمیایی، فلزات اساسی و صنایع محصولات کانی غیر فلزی روند افزایشی داشته اند.
علاوه بر این شاخص شدت انرژی که از مصرف انرژی بر مقدار معین تولید کالا یا خدمت نیز ناشی می شود از افزایش این شاخص از سال ١٣٥٠ به بعد حکایت می کند هرچند در برخی دورانها از آهنگ رشد آن کاسته شده است.

این کاهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران برای تولید مقدار معینی کالا و خدمات، میزان انرژی به کار گرفته شده افزایش داشته است.
این شاخص به نوعی نشان می دهد که بهره وری انرژی در اقتصاد ایران در دهه ٥٠، ٦٠ و ٧٠ شمسی با شدتهای متفاوت کاهش یافته است، اما شاحص شدت انرژی ایران در سال ١٣٨٧ بالاتر از ٢ درصد برآورد شده که بیاننگر افزایش شدید آن نسبت به سال ١٣٥٠ است.

نکته جالب توجه آن است که رشد مثبت انرژی در ایران، متوجه بخش خانگی است.
به طور کل نتایج پژوهش «تجزبه شدت انرژی بری در صنایع کارخانه ای ایران» با تجزیه شدت انرژی بری به دو اث ساختاری و اثر شدت بخشی، حاکی از آن است که اثر شدت نسبت به اثر ساختاری سهم بیشتری در تغییرات کل را داراست.

به نقل از خبرگذاری شانا