دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی گفت: با تحقق دستاوردهای بهینه‌ سازی انرژی و محیط زیست در بلندمدت، هشت درصد تولید ناخالص کشور از طریق افزایش کاراییها، بالفعل می شود.

به گزارش شانا، یدالله سبوحی، دبیر ستاد بهینه‌ سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی، با اشاره به اهمیت تحقق دستاوردهای مهم بهینه سازی انرژی و محیط زیست، گفت: با توجه به ظرفیت بالای بهینه سازی انرژی در داخل کشور پیش بینی می‌شود با تحقق و دستیابی به دستاوردهای این موضوع در بلندمدت، ٨ درصد تولید ناخالص کشور از طریق افزایش کاراییها، بالفعل خواهد شد.

وی افزود: همچنین با تحقق و بکارگیری ظرفیتهای موجود در حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در کوتاه و میان مدت، شاهد آزادسازی پنج تا هشت درصدی تولید ناخالص ملی خواهیم بود.

سبوحی با اشاره به مهمترین دستاوردهای استفاده از ظرفیتهای نهفته در حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست تصریح کرد: کاهش هزینه اقتصاد و ارتقای توان رقابتی در آن، همچنین بهره‌برداری از مزیتهای نسبی اقتصاد در گرو دستیابی به دستاوردهای مهم بهینه سازی انرژی و محیط زیست است که می‌توان به آن اشاره کرد.

شرکتهای خدمات انرژی به اجرایی سازی مقوله بهینه سازی می‌پردازند

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با اشاره به اهداف ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی، عنوان کرد: توسعه و کاربرد فناوریهای کارآمد، مبتنی بر دانش فنی است، از این رو برای تحقق این موضوع ستاد بهینه‌ سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در نظر دارد برای ایجاد کسب و کار تازه برای بهینه‌ سازی انرژی و محیط زیست در بخشهای اقتصادی و اجتماعی به فعال کردن ظرفیتهای محلی و ملی و بین‌المللی بپردازد.

وی ادامه داد: تلاش بر این است تا شرکتهای فعال خدمات انرژی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته و به کمک شرکتهای خصوصی خدمات انرژی و فعالیت تشکلهای مردم نهاد بتوانیم در راستای بازار خدمات انرژی و ایجاد بازار کارایی انرژی گام برداریم.

سبوحی با بیان این که توسعه شرکتهای خدمات انرژی سبب افزایش تقاضا برای فناوریهای بومی می‌شود، گفت: توسعه شرکتهای خدمات انرژی سبب افزایش تقاضا برای فناوری کارآمد انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیستمهای بازیافت انرژی و کنترل آلودگی محیط زیست خواهد شد و با توجه به شکلگیری بستر مناسبی برای فعالیت شرکتهای دانش بنیان جهت توسعه و تجاری سازی فناوریهای کارآمد انرژی شکل می‌گیرد.

عرضه فناوریهای مورد نیاز در حوزه خدمات انرژی در گرو حمایت از شرکتهای دانش بنیان است

دبیر ستاد بهینه‌ سازی انرژی و محیط‌ زیست معاونت علمی حمایت از شرکتهای دانش‌ بنیان را از دیگر برنامه های ستاد خواند و عنوان کرد: به منظور عرضه فناوریهای مورد نیاز شرکتهای خدمات انرژی یکی دیگر از مولفه های اساسی ستاد حمایت از شرکتهای دانش‌ بنیان است.

وی توسعه فناوریهای جدید و کارآمد انرژی را مستلزم دسترسی به اطلاعات و دانش فنی خواند و گفت: در صورت گسترش فعالیت شرکتهای دانش‌ بنیان تقاضا برای دانش فنی در زمینه بهینه‌ سازی انرژی و محیط‌ زیست شکل می‌گیرد و به این ترتیب عرضه دانش فنی توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها موضوعیت پیدا می‌کند، از این رو توسعه و کاربردی کردن دانش فنی در زمینه انرژی و محیط زیست نیز از دیگر فعالیتهای مهم و اصلی ستاد به شمار می‌رود.

توسعه رشد اقتصادی با دسترسی به فناوریهای نو در حوزه خدمات انرژی میسر می شود

سبوحی با بیان این موضوع که توسعه فعالیتهای بهینه‌ سازی انرژی و محیط زیست به توسعه فناوریهای نوین و کارآمد می‌تواند منجر شود افزود: از آنجا که تقاضا برای فناوریهای حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در دنیا زیاد است شرکتهای دانش‌ بنیان و خدمات انرژی می‌توانند با توسعه و عرضه این فناوریها در عرصه بین‌المللی سهم عمده‌ایی در بازار فناوریهای جدید کسب کنند که این مسئله یکی از راهکارهای مهم برای صادرات کشور و توسعه رشد اقتصادی در سطح جهانی است.

به نقل از خبرگذاری شانا