معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: امیدواریم افزون بر تامین نیازهای صنعت پتروشیمی از سوی سازندگان داخلی بزودی شاهد حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی باشیم.

 

به گزارش شانا، عباس شعری مقدم با اشاره به این که سازندگان ایرانی می توانند سهم خود را در تأمین نیاز داخل بویژه طرحهای توسعه ای پتروشیمی افزایش دهند، اظهار کرد: زمینه برای حضور بسیاری از شرکتها در بازارهای بین المللی فراهم شده است.

وی افزود: همزمان با تامین نیازهای داخلی، زمینه تولید تجهیزات و محصولات با کیفیت به منظور حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی نیز فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که دانش و توانایی فنی مورد نیاز در میان سازندگان ایرانی وجود دارد، تصریح کرد: حمایت از سازندگان داخلی سبب استفاده حداکثری از توان ساخت داخل می شود.

شعری مقدم با اشاره به این که روند تولید تجهیزات و قطعه های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی از سوی سازندگان ایرانی رو به رشد است، ادامه داد: امروز حدود ٧٠ درصد از نیازهای صنعت در داخل کشور تولید می شود.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وی با بیان این که مجموعه سازندگان داخلی به خوبی توانسته اند در زمینه ساماندهی برای توسعه ساخت داخل عمل کنند، گفت: برای افزایش حضور سازندگان داخلی در اجرای طرحهای پتروشیمی، برنامه ریزیهای مطلوبی انجام شده است.

به نقل از خبرگذاری شانا