سهم استقرار سيستم مديريت انرژي در كارانه بهره وري شركت هاي صنعت نفت ۷۵ درصد از فعاليت هاي قابل اندازه گيري تعيين شد.
براساس مصوبه، جلسه كارانه بهره وري شركت ملي نفت ايران موضوع استقرار مديريت انرژي به ميزان ۷۵% از سهم فعاليتهاي قابل اندازه گيري براي اعطاء كارانه منظور گرديده است.
براساس اين گزارش ، شاخصهاي اندازه گيري و نظام كنترل در پروژه ” استقرار مديريت انرژي در شركتهاي ستادي و عملياتي زير مجموعه صنعت نفت ” توسط مديريت برنامه ريزي شركت بهينه سازي مصرف سوخت طراحي و تدوين شده و به اداره ” امور بهره وري ، تحول اداري و كارآفريني ” شركت ملي نفت ايران ارسال گرديده است.