سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: گوگرد موجود در بنزین عرضه شده در تابستان امسال فراتر از استاندارد نبوده و بنزین عرضه شده مشکلی نداشته است.

به گزارش خبرنگار، چند روز پیش در برخی رسانه‌ها اعلام شد که براساس نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶، میزان گوگرد موجود در بنزین عرضه شده در برخی جایگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد بوده است؛ این در حالی است که سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تایید نکرد.

سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده است که گوگرد موجود در بنزین عرضه شده طی تابستان سال ۱۳۹۶ فراتر از حد استاندارد نبوده و کیفیت بنزین نسبت به پارسال و مراتب پیشین که نمونه گیری شده بود، بهبود یافته و عرضه آن مشکلی نداشته است.

بر اساس این گزارش در برخی اخبار منتشر شده اعلام شده بود که براساس نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶، در بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها محتوای گوگرد غیر استاندارد بوده است.

افزون بر گوگرد، در باره بنزن موجود در بنزین نیز عنوان شده بود که میزان آن فراتر از حد استاندارد بوده، که البته هنوز موضع گیری رسمی در این باره صورت نگرفته است.