برنامه گفت و گوي علمي با حضور مهندس فرشاد اميرخاني دبير سابق هيئت رئيسه گروه تخصصي مكانيك در سازمان نظام مهندسي تهران، باقر ميلاني كارشناس انجمن مفاخر معماري ايران و مهندس محمد ميرزايي رئيس امور بهينه سازي در تجهيزات ساختمان شركت بهينه سازي مصرف سوخت و مدير طرح افزايش كارايي موتور خانه هاي كشور روانه آنتن شد.
مهندس فرشاد اميرخاني دبير سابق هيئت رئيسه گروه تخصصي مكانيك در سازمان نظام مهندسي تهران با بيان اينكه منابع انرژي مان محدود است، تاكيد كرد: حق نداريم با سهل انگاري و قصور اين انرژي محدود را اتلاف كنيم. طبق برآوري كه منابع دولتي و خصوصي دارند، مصرف سوخت در ساختمان حدود ۴۰ درصد اتلاف دارد.
وي ادامه داد: اين اتلاف به نوعي ضرر رساندن به منافع ملي جامعه است ضمن اينكه اين اتلاف تبديل به گازهاي گلخانه اي و مونو اكسيد كربن مي شود. در واقع از اتلاف انرژي به جامعه از دو منظر آسيب مي رسانيم، يكي اينكه منابع ملي را حيف و ميل مي كنيم و دوم اينكه آلودگي محيط زيست را افزايش مي دهيم كه اگر نگاهي به وضعيت آب و هواي تهران بياندازيد، متوجه مي شويد.
باقر ميلاني كارشناس انجمن مفاخر معماري ايران در ادامه سابقه ايراني ها در پاسداشت مصارف انرژي را بسيار درخشان دانست و بيان كرد: امروزه بعد از دهه ۴۰ شمسي كه توسعه صنعتي شكل گرفت و پيشرفت هاي شبه صنعتي ايجاد شد، با آمارهاي نگران كننده اي روبرو هستيم.
وي بيان داشت: در حال حاضر ۴۷ درصد از برق توليدي كشور در قسمت ساختمان مصرف مي شود و به طور كلي ۳۰ درصد از كل انرژي كه در كشور توليد مي شود، در صنعت ساختمان مصرف مي شود. اگر بخواهيم بر اساس متوسط جهاني نگاه كنيم، متوسط مصرف انرژي براي هر متر مربع در كشور ما شش برابر كشورهاي صنعتي است.
مهندس محمد ميرزايي رئيس امور بهينه سازي در تجهيزات ساختمان شركت بهينه سازي مصرف سوخت و مدير طرح افزايش كارايي موتور خانه هاي كشور در ادامه با بيان اينكه مشكل اصلي اين است كه از انرژي بهره وري كمي صورت گرفته است، اظهار داشت: ميزان مصرفي به ازاي توليد يك ميليون دلار توليد نا خالص ملي است كه نشان دهنده بهره وري از انرژي خواهد بود به طوري كه اين ميزان مصرف انرژي در كشور ما ۹۰۰ است در حالي كه در جهان ۱۷۰ است و اين نشان مي دهد ۵ برابر متوسط جهاني هستيم.
وي با بيان اينكه عدد ذكر شده در ژاپن ۵۰ است، گفت: انرژي كه در كشور ما توليد مي شود بيشتر صرف گرمايش و سرمايش و توليد آب گرم در ساختمان ها مي شود و اين هيچ گونه عايدي اقتصادي براي كشور ندارد. بنابراين بايد مصرف انرژي را در ساختمان ها كم كنيم و صرف توليد شود تا بتوانيم ارزش افزوده بيشتري داشته باشيم.
وي با بيان اينكه بايد خودمان را با كشورهاي منطقه مقايسه كنيم، اظهار داشت: يكي از اين كشورهايي كه از نظرهاي مختلف شبيه ما است، تركيه مي باشد. كشورهاي حوزه خليج فارس هم حتي شدت انرژي شان را كاهش دادند. اگر مي خواهيم در سال ۱۴۰۴ قدرت نخست منطقه باشيم بايد برنامه داشته باشيم كه شدت مصرف انرژي كه پارامتر اقتصادي است را بهبود ببخشيم.
مدير طرح افزايش كارايي موتور خانه هاي كشور به سخنان رهبر معظم انقلاب و سياست هاي ابلاغي ايشان در خصوص اصلاح الگوي مصرف در سال ۸۸ اشاره كرد و گفت: در اين سياست ها به اين نكته كه ميزان شدت مصرف انرژي بايد تا پايان برنامه پنجم به يك سوم آن مقدار برسد و تا پايان برنامه ششم، به يك دوم برسد، اشاره شده است.
ميرزايي عنوان داشت: رهبر معظم انقلاب به دو نكته اساسي اشاره كردند؛ كاهش مصرف شدت انرژي بايد با توجه ابزارهاي قيمتي و غير قيمتي باشد و اين دو در قوانين وجود دارد يعني قانون هدفمند كردن يارانه ها مربوط به سياست هاي قيمتي است كه حامل هاي انرژي را افزايش مي دهد و قانون ديگر اصلاح الگوي مصرف انرژي كه در سال ۸۹ به تصويب مجلس رسيد كه مربوط به سياست هاي غير قيمتي است.
رئيس امور بهينه سازي در تجهيزات ساختمان شركت بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اينكه اين قانون ۷۵ ماده دارد، اظهار داشت: فكر كنم قانوني جامع تر از اين نداريم ولي با اين وجود هنوز به نتايج آن نرسيده ايم.
در ادامه مهندس فرشاد اميرخاني دبير سابق هيئت رئيسه گروه تخصصي مكانيك در سازمان نظام مهندسي تهران با اشاره به سهم بالاي مصرف در ساختمان ها بيان داشت: در صحبت هاي مسئولين دولتي مي بينيم شهروندان جامعه مقصر شناخته مي شوند! اما سوال اين است ما چي به جامعه داده ايم كه از آنها انتظار داريم.
وي افزود: مطابق تفاهم نامه اي كه نظام مهندسي با شركت گاز بسته است، لوله كشي گاز را بايد مهندس ناظر از سوي ما تائيد كنند.
شايان ذكر است برنامه گفت و گوي علمي هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبكه راديويي گفت و گو پخش مي شود.