به گزارش خبرگزاری، در متن حکم علی کاردر به احمد مجیدی نسب آمده است: «با عنایت به تغییرات و اصلاحات ساختاری شورای اقامه نماز و با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و پیشبرد امور معنوی و رسیدگی به امور روحانیون و دارالقرآن حوزه ستاد و شرکت‌های تابعه، بنا بر پیشنهاد رئیس شورای فرهنگی شرکت ملی نفت ایران و موافقت رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت، به موجب این حکم به عنوان رئیس شورای اقامه نماز و امور روحانیون شرکت ملی نفت ایران منصوب می‌شوید.

امید است با همفکری نیروهای توانمند و ارزشی و متدین شرکت ملی نفت ایران و همکاری و هماهنگی اعضای شورای فرهنگی بتوانید نسبت به ارتقای سطح فرهنگ و آموزش امور معنوی موفق باشید.

بدیهی است کلیه امور مرتبط با موضوع نماز ، قرآن و روحانیون به جنابعالی تفویض می‌گردد.»