میانگین مصرف بنزین کشور در سه ماه نخست امسال به ٧٢ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر رسید.
به گزارش خبرنگار شانا، میانگین مصرف بنزین در سه ماه نخست امسال ٧١ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با ٧١ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر رشد اندکی داشته است.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در خردادماه امسال با ٩٠ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر مربوط به روز ١٣ خردادماه و کمترین میزان به روز ٢١ خردادماه با ٥٦ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر اختصاص یافت.

شایان ذکر است که روز ٢١ خردادماه کمترین میزان مصرف بنزین در سه ماه نخست امسال را به ثبت رساند.

میانگین مصرف بنزین در اردیبهشت ماه ٧١ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ٧٠ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر، رشد حدود ٢ درصدی را به ثبت رساند.

بیشترین مقدار مصرف در ماه مورد بررسی  روز ٣٠ اردیبهشت ماه با ٨٥ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر و کمترین روز ٢٤ اردیبهشت با ٦١ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بود.

میانگین مصرف در فروردین ماه امسال ٧٢ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رشد کمتر از یک درصد به ٧٢ میلیون لیتر رسید.

همچنین، بیشترین مصرف بنزین در این بازه زمانی با ١٠٥ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر در روز ١٢ فروردین ماه و ٥٧ میلیون لیتر کمترین مقدار مصرف در روز ٢٧ فروردین ماه بوده است.

به نقل از خبرگذاری شانا