همسو با ابلاغيه وزير نفت مبني بر استقرار استاندارد مديريت انرژي۵۰۰۰۱ ISO و مميزي انرژي درهمه شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت، خط مشي مديريت انرژي شركت ملي نفت ايران از سوي مديرعامل شركت ملي نفت ايران ابلاغ شد.
به گزارش شانا به نقل از شركت ملي نفت ايران، خط مشي مديريت انرژي شركت ملي نفت ايران به منظور توسعه پايدار و با افزايش بهره وري، مصرف بهينه انرژي و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ابلاغ شد.

در متن «خط مشي مديريت انرژي» كه از سوي ركن الدين جوادي به همه شركتهاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران ابلاغ شده، آمده است:
«شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان نفت و گاز در دنيا كه مسئوليت اكتشاف، حفاري، توليد و ذخيره سازي نفت و گاز را در تأسيسات خشكي و دريا به عهده دارد، با آگاهي از نقش كليدي خود در صيانت از منابع انرژي، همسو با سياستهاي كلان كشور در راستاي توسعه ي پايدار با افزايش بهره وري، مصرف بهينه انرژي و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، ضمن تأمين منافع زينفعان خود و صيانت از سرمايه هاي ملي كه ضامن موفقيت و سودآوري است، خود را متعهد به موارد ذيل مي داند:

– بازنگري و بهبود فرآيندهاي عملياتي با بكارگيري فناوريهاي نو در كاهش مصرف و يا استفاده بهينه از انرژي و اجراي قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي

– برنامه ريزي راهبردي و سازماندهي دقيق امكانات و اعتبارات لازم براي تحقق اهداف خرد و كلان بهينه سازي مصرف انرژي و زير ساختهاي لازم براي دستيابي به اهداف

– ارائه راهكارهايي جهت جمع آوري، استحصال و استفاده دوباره از گازهاي همراه نفت كاهش انتشار آلاينده ها و حذف گازهاي مشعل و كاهش كربن

– رعايت اصول ساختمانهاي سبز و بكارگيري تجهيزات با راندمان بالاي مصرف انرژي با هدف كاهش هزينه ها و بهبود شرايط كاري

– استفاده كاراتر از منابع انرژي، ارتقا رقابت پذيري، كاهش گازهاي گلخانه اي و ديگر پيامدهاي منفي زيست محيطي

– استفاده از توان علمي كشور و هدايت فعاليتهاي پژوهشي و توانمندي بخش خصوصي در بخش مديريت انرژي

– اصلاح الگوي مصرف انرژي با ترويج فرهنگ و آموزش كاركنان و بهبود مستمر آنها
مسئوليت اصلي راهبري اين سيستم بر عهده اينجانب بوده و مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست به عنوان نماينده مديريت بايد  ضمن استقرار، هدايت و نظارت بر عملكرد سيستم بطور مستمر نتايج و پيشرفت هاي صورت گرفته را گزارش كند. اينجانب با اعتقاد كامل به مفاد اين خط مشي، تعهد و مسئوليت خود و كليه مديريان و كاركنان شركت ملي نفت را براي دستيابي به اهداف و بهبود مستمر فرآيند ها اعلام كرده و از تمامي همكاران انتظار دارد ضمن پايبندي به مفاد اين خط مشي با جديت زمينه دستيابي به آن را تضمين كند.»

به نقل از خبرگذاری شانا