عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت، اشتغال‌زایی را به دنبال دارد، همه باید از فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار، سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که حضور شرکت‌های نفتی در ایران، افزایش اشتغال در کشور به‌ویژه مناطق نفت‌خیز را به دنبال دارد، گفت: برخی کشورها همچون آمریکا در پی منزوی کردن ایران هستند، اما حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی در صنعت نفت نشان می‌دهد که تیر تحریم اقتصادی این کشور به سنگ خورده و اهداف آمریکا محقق نخواهد شد.

وی افزود: حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت اشتغال‌زایی را به دنبال دارد، همه باید از فرصت حضور سرمایه گذاران در ایران استفاده کنیم، امروزه شرکت‌های بسیاری خواهان همکاری با ایران هستند که این موضوع نشان دهنده یکجانبه گرایی آمریکا در تحریم ایران است.

بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که قراردادهای جدید نفتی، در گام نخست می‌تواند سرمایه‎گذاری‌های جدیدی وارد ایران کند و در گام بعد می‌تواند سبب رونق دیگر صنایع شود، همچنین پولی که وارد کشور می‌شود به تدریج در بخش پایین دستی و دیگر صنایع سرمایه گذاری می‌شود که افزایش تولید و اشتغال آفرینی را به دنبال خواهد داشت.

همچنین اگر در اجرای قراردادهای جدید نفتی و جذب سرمایه‌های جدید، تاخیر داشته باشیم، رقبا و همسایگان ما، بازار و ابتکار عمل را در اختیار خود می‌گیرند، اما در صورتی که میزان تولید نفت کشور افزایش یابد، قدرت تاثیرگذاری در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز افزایش خواهد یافت.