رئیس شورای سیاستگذاري جایزه ملی بهره وری گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، ٤٢ درصد از رشد هشت درصدی باید از محل بهره وری باشد.

به گزارش شانا، رضا شفیعی ثابت  در آیین اختتامیه هفتمین دوره جایزه ملی بهره وری و قدردانی از برگزیدگان جایزه ملی بهره وری ١٤٠٤ افزود: زمانی می توانیم مدعی اقتصاد درون زا باشیم که به بهره وری اقتصادی دست یافته باشیم.

وی با تاکید بر این که باید یک سوم از رشد اقتصادی از محل بهره وری تامین شود، توضیح داد: عملکرد اقتصاد ایران در چهار تا پنج سال گذشته مطلوب نبوده به گونه ای که سال ١٣٩١ رشد منفی ٦.٨ درصد، در سال ١٣٩٢ منفی ١.٩ درصد و در سال ١٣٩٣ نیز چندان مطلوب نبود.

وی ادامه داد:  وضع رشد اقتصادی پارسال نیز خیلی خوب نیست اما قرار است امسال به رشد اقتصادی بالایی برسیم.

رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی بهره وری گفت: بهره وری نیروی کار از سال ١٣٨٣ که ١٠٠ بود در سال ١٣٩٣ به ١٢١ رسیده و این تنها شاخصی است که به نسبت مطلوب است.

وی با اشاره به بهره وری در بخشهای دیگر اقتصادی گفت: براساس ارقام سال ١٣٨٣، اگر شاخص را ١٠٠ بگیریم در سال ١٣٩٣ در بخشهای کشاورزی به ١٥٩، نفت و گاز ٩٢، صنعت ١٤٤، معدن ١٧٨ و ارتباطات به ٣٤٦ رسیدیم.

شفیعی افزود: کشاورزی، ارتباطات و معدن از جمله بخشهایی هستند که بهره وری بالایی داشته اند؛ مزیت اقتصادی ما، در بخشهای یاد شده است.

به گزارش ایرنا، رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی بهره وری شاخص بهره وری سرمایه را مطلوب ندانست و گفت: در برنامه پنجم توسعه، بهره وری سرمایه به شدت روند نزولی داشت.

وی، بهره وری شاخص کل عوامل تولید از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٣ را ثابت و رقم ١٠٠ اعلام کرد و گفت: به عبارتی سهم شاخص کل، صفر بوده است و در ١٠ سال تغییری نکرده است.

به نقل از خبرگذاری شانا