مجموع کل تولید واقعی صنعت پتروشیمی از ابتدای امسال تا ابتدای دی‌ماه، با ٧٤ درصد ظرفیت اسمی به بیش از ٣٧ میلیون و ٦٠٠ هزار تن رسید.
به گزارش خبرنگار به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجموع کل تولید ٥٣ مجتمع پتروشیمی ایران از ابتدای امسال تا ابتدای دیماه در ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور با ٧٤ درصد ظرفیت اسمی و ٨٦ درصد برنامه تولید، بالغ بر ٣٧ میلیون و ٦٠٠ هزار تن بود.

براساس این گزارش، ٢٠ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر با ٦٤ درصد ظرفیت اسمی و ٧٩ درصد برنامه تولید، نزدیک به ١٣ میلیون و پانصد هزار تن تولید را رقم زدند.

عملکرد تولید چهار مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نیز با ٨٢ درصد ظرفیت اسمی و ٩٠ درصد برنامه تولید، نزدیک به ١٧ میلیون تن بود.

همچنین، سهم تولید ١٩ مجتمع پتروشیمی مستقر در سایر مناطق کشور از کل تولید واقعی، با ٨٠ درصد ظرفیت اسمی و ٩٣ درصد برنامه تولید، در حدود ٧ میلیون و ٣٠٠ هزار تن بود.

گزارش‌ها نشان می دهد، مجموع کل تولید این صنعت ارزش افرین در آذرماه امسال بالغ بر ٤,٤ میلیون تن بوده است که به ترتیب ١٠ مجتمع پتروشیمی آریا فسفریک، ایلام، شیراز، تبریز، ارومیه، کربن ایران، نوید زرشیمی، لاله، زاگرس و مهر بالاترین عملکرد تولید در مقایسه با برنامه تولید آذر ماه را به خود اختصاص دادند.