تولید مجتمع های پتروشیمی کشور از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه در مجموع به بیش از ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش خبرنگار به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان امسال حدود ۶۲ میلیون تن است که از این میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان مردادماه امسال ۸ میلیون و ۱۵۵ هزار تن بوده است. ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی این منطقه ۲۵,۶ میلیون تن است که برنامه تولید سال آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.

عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی مجتمع های این منطقه در پنج ماه نخست امسال در حدود ۹ میلیون و ۷۷۵ هزار تن بوده است. ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی واقع در عسلویه ۳۲,۷ میلیون تن است که برنامه تولید سال آن ها نیز در حدود ۲۶.۵ میلیون تن برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در سایر مناطق کشور تا پایان مردادماه در حدود ۴ میلیون و ۶۳۸ هزار تن بوده است. ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در سایر مناطق کشور ۱۳,۷ میلیون تن است که برنامه تولید سال آن ها نیز ۱۱.۴ میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در مرداد ماه امسال حدود ۴,۶ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای امسال تا پایان مردادماه حدود ۲۲.۶ میلیون تن است.