به گزارش خبرنگار ايلنا، يكي از مهمترين مباحث در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كشورهاي جهان، موضوعات مرتبط با انرژي و ميزان مصرف آن در بخش‌هاي مختلف است.
انرژي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد و ماده اوليه مورد نياز  در مصرف نهايي، از نظر  اقتصادي  داراي  اثرات  قابل  توجهي  است  و  نفت  و  فرآورده‌هاي  نفتي  كماكان مهمترين تامين كننده انرژي در جهان هستند از آنجايي كه بخش انرژي زير بناي اصلي توسعه به شمار مي‌رود، مقدار مصرف حامل‌هاي انرژي نقش بسزايي در فعاليت بنگاههاي توليدي ايفا مي‌كنند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده در مصرف انرژي در سال ۲۰۱۴ كشورهاي جهان در كل  ۱۲۹۲۸/۴ميليون تن معادل نفت خام انواع انرژي را مصرف كرده‌اند كه در اين بين كشور چين با مصرف  ۲۹۷۲/۱ميليون تن معادل نفت خام مقام بزرگترين مصرف كننده انرژي جهان را به خود اختصاص داده است.
بر پايه اين گزارش كشورهاي جهان در سال ۲۰۱۴، ۴۲۱۱/۱ميليون تن نفت خام مصرف كرده‌اند كه بيشترين سهم از اين ميزان مصرف متعلق به آمريكا با ۸۳۶/۱ ميليون تن  بوده است.
ميزان مصرف گاز طبيعي نيز در كل كشورهاي جهان ۳۰۶۵/۵ ميليون تن معادل نفت خام بوده و بيشترين مصرف كننده آن نيز ايالات متحده با ۶۹۵/۳ ميليون تن معادل نفت خام بوده است.
كشورهاي دنيا در سال ۲۰۱۴، ۳۸۸۱/۸ ميليون تن معادل نفت خام ذغال سنگ مصرف كرده اند كه كشور چين با ۱۹۶۲/۴ ميليون تن معادل نفت خام يعني حدود ۴ برابر دومين مصرف كننده ذغالسنگ جهان(ايالات متحده امريكا)، بزرگترين مصرف كننده اين منبع انرژي است.
انرژي هسته‌اي ديگر منبع تامين انرژي در جهان رقم ۵۷۴/۰ ميليون تن معادل نفت خام را به خود اختصاص داده كه آمريكا در سال ۲۰۱۴بزرگترين مصرف كننده آن با ۱۸۹/۸ ميليون تن معادل نفت خام بوده است به ديگر سخن حدود يك سوم انرژي هسته‌اي جهان در امريكا مصرف شده است.
انرژي‌هاي برقي-آبي در سال ۲۰۱۴ رقم ۸۷۹/۰ ميليون تن معادل نفت خام را به خود اختصاص داده‌اند كه بزرگترين مصرف كننده اين منبع انرژي نيز كشور چين با رقم ۲۴۰/۸ ميليون تن معادل نفت خام بوده است و ميزان استفاده از اين منبع انرژي در چين  ۴ برابر آمريكا بوده است.
انرژي‌هاي تجديدپذير در سال ۲۰۱۴ كمترين مصرف كننده را در سطح جهان داشته است و فقط ۳۱۶/۹ ميليون تن معادل نفت خام در كل كشورهاي جهان مصرف شده است اين انرژي غيرآلاينده در آمريكا بيشترين مصرف را داشته كه رقم آن ۶۵/۰ ميليون تن معادل نفت خام بوده است.
ايران يكي از كشورهاي ثروتمند جهان است و از نظر حجم ذخاير نفتي در جهان رتبه چهارم و از نظر حجم ذخاير گاز رتبه اول را دارد اما سالانه سهم زيادي از نفت و گاز توليدي خود را به مصرف داخلي مي رساند كه اين مساله نه تنها در ايران بلكه در ديگر كشورهاي نفت خيز خاورميانه نيز رايج است. در ايران نيز همچون ديگر كشورهاي ثروتمند جهان يارانه‌هايي براي مصرف منابع انرژي در نظر گرفته شده است تا به موجب آن مردم با پرداخت هزينه كمتري از ثروت ملي خود استفاده كنند. همين يارانه‌ها موجب افزايش مصرف در اين كشورها شده است تا آنجا كه گزارشها از رشد تقاضاي منابع انرژي در اين كشورها در سالهاي اخير خبر داده است.
بر اساس آنچه در سال ۲۰۱۴ از ميزان مصرف انرژي در كشور ما منتشر شده ايران در اين سال ۲۵۲/۰ ميلين تن معادل نفت خام انرژي مصرف كرده است كه مصرف گاز طبيعي بيشترين مصرف را در سبد انرژي با رقم ۱۵۳/۲ ميليون تن معادل نفت خام داشته است و پس از آن نفت خام با مصرف ۹۳/۲ ميليون تن معادل نفت خام رتبه دوم را از آن خود كرده است و انرژي‌هاي نو نيز با ۰/۱ ميلين تن معادل نفت خام در  جايگاه آخر  سبد انرژي مصرفي كشور قرار دارد، انرژي برقي-آبي، ذغال سنگ و هسته‌اي ديگر منابع تامين انرژي كشور طي آن سال بوده اند كه هر كدام به ترتيب ارقام ۳/۴ ، ۱/۱ و ۱/۰ ميليون تن معادل نفت خام مصرف شده‌اند.

در جدول زير رتبه‌بندي كشورهاي جهان بر اساس مجموع مصرف انرژي‌هاي اوليه در سال ۲۰۱۴ آمده است.

به نقل از خبرگذاری ایلنا