مراحل اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018 توسط شرکت پتروشیمی لرستان با کمک همکارارن شرکت مهندسین مشاور خانه انرژی انجام پذیرفت.