در راستای اجرای پروژه “استقرار مدیریت انرژی ISO 50001  مجتمع پتروشیمی اروند”، به حول و قوه الهی پس از اتمام فازهای اجرایی پروژه توسط کارشناسان شرکت خانه انرژی، ممیزی خارجی مورخ ۱۱و ۱۲ اردیبشهت ماه ۹۵ توسط شرکت محترم TUV-NORD  انجام و مجتمع پتروشیمی اروند به دریافت گواهینامه ISO 50001:2011 توسط ممیزین محترم توصیه گردید.